Academisch Medisch Centrum

Zoals overal in Nederland bestaat de geneeskunde opleiding uit 6 studiejaren. In de eerste drie jaar (de Bachelor) wordt de basis van je kennis gelegd, maar doe je ook al praktijkervaring op. In de laatste drie jaar (de Master) heb je tijdens de co-schappen intensief patiëntencontact maar is er ook nog voldoende ruimte om theorie op te halen en bij te leren. Ook doe je een wetenschappelijke stage tijdens je Master. In het AMC heb je de keuze deze wetenschappelijke stage van 16 weken uit te breiden tot maximaal 32 weken. Dan volg je iets minder keuze-coschappen maar kan je je meer verdiepen in wetenschappelijk onderzoek.
Aan het eind van je 6-jarige opleiding ben je basisarts. Veel studenten gaan daarna specialiseren (voor huisarts, radioloog, cardioloog, etc.) of promoveren.

Vakken die in de Bachelor worden gegeven:

Het eerste jaar

 • Het ontstaan van ziekte
 • Stofwisselingsstoornissen
 • Hormonale stoornissen en farmacologie
 • Verpleeghulpstage
 • Infectieziekten, afweer en ontsteking
 • De driedimensionale mens
 • Klinisch Lijntentamen (casuïstiek)

Het tweede en het derde jaar

 • Voortplanting en ontwikkeling
 • Cardiovasculaire aandoeningen
 • Longziekten en gaswisselingsstoornissen
 • Maag-, darm- en leverziekten
 • Junior coassistentschappen
 • Aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • Ziekten van het zenuwstelsel
 • Ziekten van nieren en urinewegen
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Ziekte, gedrag en samenleving
 • Klinisch Lijntentamen (casuïstiek jaar 2 en 3)

Studielast
Studielast per week: 40 uur
Onderwijs: 16 uur
Zelfstudie: 24 uur

350 studenten per jaar beginnen aan de studie geneeskunde aan de UvA/AMC.
Naast de geneeskundeopleiding biedt de faculteit der geneeskunde van de UvA ook de studie Medische Informatiekunde aan.

Decentrale selectie
Aan de UvA worden 175 eerstejaars studenten decentraal geselecteerd, tot deze groep behoren ten eerste de VWO-ers met een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger. De overige plekken worden zelf geselecteerd door het AMC.
De decentrale selectie bestaat uit twee rondes: in de eerste ronde maak je een multiple choicetoets waarmee wordt getest of je natuurwetenschappelijke principes en basiskennis kunt toepassen in een medisch-biologische context. Op diezelfde dag vul je een curriculum vitae (CV)-formulier in. Op dit formulier vragen we je naar vooropleiding(en), (vrijwilligers)werk, hobby’s en eventuele andere activiteiten naarst je vooropleiding. Op basis van je score van de toets word je vervolgens in één van de volgende drie categorieën ingedeeld.
De eerste categorie bestaat uit kandidaten die bovengemiddeld, d.w.z. hoog, hebben gescoord. Als je tot deze categorie behoort, ga je automatisch door naar de tweede ronde.
De tweede categorie bevat kandidaten die gemiddeld hebben gescoord. In deze groep wordt aan de hand van het CV-formulier besloten of je wel of niet doorgaat naar de tweede ronde.
De derde categorie bevat kandidaten die, in vergelijking met de andere kandidaten, laag hebben gescoord op de toets. Behoor je tot deze categorie, dan word je niet uitgenodigd voor de tweede ronde. Je CV-formulier wordt dan ook niet bekeken.
De tweede ronde bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een dagdeel onderwijs in de vorm van een klinisch college
 • een toets over de inhoud van het college en het verstrekte zelfstudiemateriaal
 • een persoonlijk gesprek met iedere kandidaat.

Na afloop van de tweede ronde wordt de eindscore berekend aan de hand van alle vier de onderdelen:

 • Score op de toets uit de eerste ronde
 • Score op het CV-formulier
 • Score op de toets over het college
 • Score op het persoonlijke interview

Zij-Instroom
Per studiejaar 2011-2012 zal er de mogelijkheid tot zij-instroom zijn. Na een jaar (geneeskunde)vakken volgen kan je dan beginnen aan de Master Geneeskunde. Studenten die voor zij-instroom in aanmerking komen moeten ten minste een Bachelor hebben en bovendien zeer goed gemotiveerd zijn.

Speerpunten
Het geneeskunde curriculum kent drie rode draden die apart getoetst worden, de rode draad Farmacologie en Farmacotherapie, de rode draad Klinische Wetenschappelijke methodologie en de rode draad Professioneel Gedrag.
De bacheloropleiding heeft vier thema’s, te weten: Epidemiologie & Diversiteit, Moleculaire fysiologie, Imaging en Academische Vorming. Thema’s betreffen longitudinale onderwerpen waarvoor regelmatig aandacht gerechtvaardigd is, maar waarvoor aparte toetsen niet noodzakelijk wordt geacht. Het wordt daarmee niet door studenten herkend als een specifiek onderdeel binnen het curriculum.

Aanspreekpunt in de medezeggenschap:
studentenraad@amc.uva.nl

Kijk voor meer informatie over Geneeskunde op het AMC op
http://www.amc.nl/web/Onderwijs/Aankomend-student/Geneeskunde/Kies-voor-Geneeskunde.htm.

AMC