Radboudumc

De opleiding Geneeskunde in Nijmegen is ondergebracht bij het Radboudumc, samen met de opleidingen Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease. Elk jaar kunnen er zo’n 330 studenten starten met de opleiding en deze studenten worden toegelaten via decentrale selectie.

In september 2015 is een nieuw onderwijsprogramma van start gegaan voor de opleiding Geneeskunde. Uitgangspunt is dat je een goede arts of onderzoeker wordt en daar is een heleboel voor nodig: kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Tijdens je studie ga je hier aan werken. In de studiegids vind je specifieke informatie over de studie-inhoud.

Verbinding theorie en praktijk
Als student beschouwen we je als een beginnende collega. Je gaat meteen aan de slag in de praktijk, bijvoorbeeld door ontmoetingen met patiënten en zorgverleners. Zo leer je de verbinding te leggen tussen de theorie en praktijk. Vertrekpunt in de studie is de patiënt. Iedere patiënt heeft recht op de beste zorg. Maar wat de beste zorg is voor patiënten in het algemeen, is niet per definitie de beste zorg voor het individu. Wij gaan daarom uit van de principes van persoonsgerichte zorg. Goed kijken naar de context van de patiënt is namelijk nodig om een goede arts te worden.

Eigen profiel ontwikkelen
We vinden het belangrijk dat je tijdens je studie vanuit eigen ambities en belangstelling een eigen profiel ontwikkelt. Het onderwijsaanbod is deels vastgesteld en deels naar eigen keuze in te vullen. De regie heb je dus voor een groot deel zelf in handen. Maar bij het uitstippelen van je eigen route krijg je uiteraard hulp. Je maakt vanaf het begin deel uit van een groep studenten onder leiding van een coach. Samen bespreken jullie hoe je ervoor zorgt dat je de vastgestelde doelen behaalt. Hierdoor leer je, naast de inhoudelijke kennis, ook vaardigheden zoals geven en ontvangen van feedback en samenwerken.

Master
De master Geneeskunde is vormgegeven via het sandwichmodel; elk coschap wordt voorafgegaan door en afgesloten met onderwijs. Wat je leert, pas je dus meteen toe. Het just in time leren is in 2012 door de landelijke visitatiecommissie, die eens in de zes jaar de kwaliteit van Geneeskunde-opleidingen rapporteert, uitgeroepen tot ‘best practice’.
Sinds 2014 is het mogelijk om tijdens het laatste jaar van je studie Geneeskunde een schakeljaar te doen: je volgt dan een aangepast traject in de richting waarin je je wilt specialiseren. Lees meer over het schakeljaar. De opleiding wil in de nabije toekomst meer gedifferentieerde trajecten aanbieden en daarmee jou als student meer onderwijs op maat bieden.
De kans is groot dat je tussen je bachelor en master een wachttijd hebt. In Nijmegen kun je die wachttijd verkleinen door je onderzoeksstage – die je normaal aan het einde van je opleiding doet – voorafgaand aan je coschappen te doen. Hetzelfde geldt voor je keuzecoschap.
Ouderenzorg wordt door de toenemende vergrijzing steeds belangrijker. De Radboud Universiteit biedt als enige een coschap Ouderenzorg aan in het studieprogramma.

Speerpunten
Samenwerken
Een groot deel van het programma volgen studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen samen. Letterlijk samen: ze volgen niet alleen samen hetzelfde onderwijs, maar ze krijgen de opdracht om samen te werken, zodat ze leren om de thema’s vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken.

Activerend onderwijs
Een belangrijk uitgangspunt van de opleiding is zelf aan slag moeten om einddoel te behalen. Natuurlijk ligt vast welke doelen op welk niveau beheerst moeten worden, maar de weg er naar toe is individueel. Een deel van het onderwijs wordt standaard aangeboden. Daarnaast moeten studenten eigen accenten aanbrengen binnen de leerdoelen. Dit doen ze samen met hun coach. Alles wordt vastgelegd in het persoonlijke portfolio, dat regelmatig wordt getoetst.

Coaching
Vanaf het begin van de studie zijn studenten onderdeel uit van een coachgroep. Deze groep staat onder leiding van een coach en dient als klankbordgroep, waarin ze samen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Ze hebben ook regelmatig individuele gesprekken met de coach.

Meer informatie hierover is te vinden op: http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/geneeskunde/daarom-radboud/

Decentrale selectie
De selectieprocedure geneeskunde 2016 kent 3 onderdelen: de huiswerkopdracht en twee toetsen. Om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats moeten alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond. De eerste opdracht houdt in dat je een eigen korte beschrijving van de opleiding geneeskunde aan het Radboudumc moet maken. Voor de tweede opdracht krijg je het verhaal van een patiënt voorgelegd. Aan de hand van een aantal vragen maak je een plan voor verdere studie. Onderdeel 2 en 3 zijn twee toetsen over je basiskennis van het VWO. Zie voor meer informatie ook deze link.

Aanspreekpunten in de medezeggenschap
Studentassessor in de Raad van Bestuur: Algemeen aanspreekpunt/adviseur binnen de medezeggenschap voor de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Molecular Mechanisms of Disease en Biomedische Wetenschappen. De Assessor vergadert onder andere met faculteitsbestuur, Opleidingscommissies en de Facultaire Studentenraad (facultair). Daarnaast heeft de studentassessor zitting in het College van Assessoren, waarbij eens in de 8 weken informeel overleg wordt gehouden met de rector magnificus en hij heeft nauw contact met de Universitaire Studentenraad (universitair). assessor.rvb@radboudumc.nl

Facultaire Studentenraad: De FSR der Medische Wetenschappen houdt zich vooral bezig met zaken die breder zijn dan alleen de inhoud van de opleidingen, bijvoorbeeld met de faciliteiten op de faculteit, de verbouwing van het Radboudumc en de decentrale selectie.
Een zestal studenten van de FSR heeft ook zitting in de UMC-Raad. De UMC-Raad geeft advies (gevraagd en ongevraagd) over alles wat betrekking heeft op onderzoek en onderwijs binnen het Radboudumc. Zo wordt er onder andere gekeken naar de hooglerarenbenoemingen, de O&O begroting, het onderwijs en examenreglement (OER), maar ook plannen van het Radboudumc op het gebied van internationalisering en ICT. facultairestudentenraad@radboudumc.nl

SOOS: Studenten organisatie voor onderwijs en studie. Dit is een orgaan dat de basis vormt van alle medezeggenschap voor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen in Nijmegen. Studenten die algemene klachten of op-, aanmerkingen hebben over het onderwijs of voorzieningen komen in eerste instantie met het SOOS (of de Jaarvertegenwoordiging) in contact. Hier wordt men gehoord en indien nodig doorverwezen naar de juiste instantie. Het SOOS is het meest zichtbare orgaan betreffende de medezeggenschap en heeft een dagelijks bestuur en vaste zittingstijden. soos@radboudumc.nl

Radboudumc