Over het LMSO

Over het LMSO

Het LMSO vergadert eens in de zes weken in Utrecht en onderhoudt nauwe banden met diverse commissies, raden en overlegorganen. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en wordt gevormd door studenten die vanwege hun lokale functie zitting hebben of hadden in het LMSO. Het LMSO draait op de afvaardiging van de UMC’s en de inzet van LMSO-leden is groot.

Naast de input van de afgevaardigden van de 8 UMC’s is het functioneren van het LMSO ook afhankelijk van input uit andere gremia, zoals het decanen overleg of de IFMSA, De Geneeskunde Student en het Landelijk Overleg Coassistenten. Andersom zijn andere organisaties die zich bezig houden met medisch onderwijs zeer gebaat bij de input vanuit het LMSO. Daarom is het van essentieel belang dat het LMSO vertegenwoordigd is in de verschillende gremia. De functies binnen deze verschillende organisaties zijn verdeeld over studenten die zitting hebben in het LMSO.

Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt gevormd door studenten die vanwege hun regionale functie zitting hebben of hadden in het LMSO.

Renske Wiersema – voorzitter (voorzitter@lmso.nl)
Melissa Koek – secretaris (secretaris@lmso.nl)
Esther Brantjes – penningmeester (penningmeester@lmso.nl)

O&O studentadviseur
Vanuit het LMSO worden twee studentvertegenwoordigers afgevaardigd naar de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), om wanneer nodig te overleggen met de decanen in de O&O-vergadering. Op regelmatige basis vergaderen deze studenten tevens met de opleidingsdirecteuren (OCG-O&O).

De studentleden van de commissie O&O zijn:
Casey Grandbois van Ravenhorst
Ilse Wissink

NVMO
Twee studentleden hebben namens het LMSO zitting in het bestuur van het NVMO. Zij vergaderen mee met het NVMO-bestuur en organiseren daarnaast een tweetal workshops voor studenten  op de preconference van het jaarlijkse NVMO-congres.

De studentleden zijn:
Eline Heida
Mariëlle van Wijngaarden

Internationaal
De commissaris Internationaal heeft overleg met de werkgroep medisch onderwijs van de IFMSA en is verantwoordelijk voor het contact met internationale studenten organisaties.