Functies

Naast de input van de afgevaardigden van de 8 UMC’s is het functioneren van het LMSO ook afhankelijk van input uit andere gremia. Andersom zijn andere organisaties die zich bezig houden met medisch onderwijs zeer gebaat bij de input vanuit het LMSO. Daarom is het van essentieel belang dat het LMSO vertegenwoordigd is in de verschillende gremia. De functies binnen deze verschillende organisaties zijn verdeeld over studenten die zitting hebben in het LMSO.

Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt gevormd door studenten die vanwege hun regionale functie zitting hebben of hadden in het LMSO.

O&O studentadviseur
Vanuit het LMSO worden twee studentvertegenwoordigers afgevaardigd om wanneer nodig te overleggen met de decanen in de O&O-vergadering. Op regelmatige basis vergaderen deze studenten tevens met de opleidingsdirecteuren (OCG-O&O).

NVMO
Twee studentleden hebben namens het LMSO zitting in het bestuur van het NVMO. Zij vergaderen mee met het NVMO-bestuur en organiseren daarnaast een tweetal workshops voor studenten  op de preconference van het jaarlijkse NVMO-congres.

Internationaal
De commissaris Internationaal heeft overleg met de werkgroep medisch onderwijs van de IFMSA en is verantwoordelijk voor het contact met internationale studenten organisaties.